Skip to content Skip to footer
1.Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa wzajemne obowiązki WP Aero-Tech i Klienta w zakresie wykonania usługi
Lotu Widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie WP Aero-Tech oraz na stronie internetowej
wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl.

1.3. Na cele Regulaminu przyjmowane są następujące definicje:

Dowódca – pilot instruktor wyznaczony przez WP Aero-Tech na konkretny lot.

Klient – osoba zainteresowana Lotem Zapoznawczym, która na podstawie
zakupionego vouchera jest uprawniona do odbycia Lotu Widokowego.

WP Aero-Tech – ośrodek organizujący loty Zapoznawcze, numer referencyjny PL.DTO.100,
prowadzony przez firmę WP Aero-Tech Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 43-512 Kaniów,
ul. Kóski 43.

Statek powietrzny – samolot, przy użyciu którego WP Aero-Tech realizuje Lot
Zapoznawczy.

Voucher – potwierdzenie zakupu usługi Lotu Zapoznawczego ze wskazaniem

orientacyjnego czasu trwania tego lotu oraz unikatowym numerem zgodnym z

numerem zamówienia..

Osoba Towarzysząca – każda osoba, która pojawia się na lotnisku startowym z
Klientem.

1.4. Każda osoba korzystająca z usług WP Aero-Tech w zakresie Lotu Zapoznawczego jest
zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. WP Aero-Tech wykonuje Loty Zapoznawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Zasady realizacji lotu

2.1. WP Aero-Tech świadczy dla Klienta usługę Lotu Zapoznawczego tylko po okazaniu ważnego
vouchera zakupionego poprzez serwis wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl lub w siedzibie firmy
WP Aero-Tech przy ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów.

2.2. Start i lądowanie odbywają się na lotnisku KANIÓW, z wyjątkiem lądowań awaryjnych
i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
operacji lotniczej. 

2.3. Lot Zapoznawczy jest wykonywany zgodnie z trasą określoną w ofercie oraz obejmuje
czas lotu tam wskazany. W przypadku vouchera na Lot Zapoznawczy z trasą ustalaną
indywidualnie, musi ona być uzgodniona z Dowódcą podczas umawiania terminu
wykonania usługi. 

2.4. Długość lotu podana w opisie oferty na stronie wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl
oraz na voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o
lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne
powtórzenie lotu zależy od decyzji WP Aero-Tech, podjętej w oparciu o panujące warunki
meteorologiczne.

2.5. Dokładna, realna godzina startu uzależniona jest od bieżącej sytuacji na lotnisku oraz
od zarządzeń Wieży Kontroli Lotów. WP Aero-Tech nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne opóźnienia wynikające z dużej liczby startujących/lądujących statków
powietrznych bądź innych decyzji Wieży Kontroli Lotów lub Zarządzających lotniskiem
KANIÓW.

2.6. Klient jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu
Zapoznawczego co najmniej 30 minut przed umówioną godziną startu. Przekroczenie
czasu 30 minut przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania
Lotu Zapoznawczego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie WP Aero-Tech.
Wynika to z konieczności zapoznania Klienta z procedurami bezpieczeństwa oraz
wypełnienia niezbędnych dokumentów przed startem.

2.7. Istnieje możliwość przedłużenia czasu Lotu Widokowego za dodatkową opłatą zgodną
z cennikiem. Decyzję o przedłużeniu lotu podejmuje Dowódca na prośbę Klienta.
Decyzja jest uzależniona między innymi od warunków meteorologicznych oraz od
grafiku lotów w danym dniu. Płatność za dodatkowy czas dokonywana jest po locie w
biurze WP Aero-Tech.

2.8. Osoba wskazana przez WP Aero-Tech udziela Klientowi instrukcji z zakresu:

Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku
powietrznego,

Materiałów zakazanych na pokładzie statku powietrznego,

Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,

Poruszania się po płycie lotniska,

Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.

2.9. Klient może poruszać się w obrębie płyty postojowej lotniska tylko pod
nadzorem osoby wskazanej przez WP Aero-Tech. WP Aero-Tech nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikłe w związku z niezastosowaniem się Klienta do poleceń Dowódcy lub
osoby wskazanej przez WP Aero-Tech. Dotyczy to również ewentualnych Osób
Towarzyszących Klientowi.

2.10. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia
po zakończonym locie, Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich
poleceń Dowódcy. W czasie kołowania, a także startu, lotu i lądowania Dowódca jest
osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub
jego zakończeniem.

2.11. Po lądowaniu Klient może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu
i udzieleniu zgody przez Dowódcę. Klient schodzi z lotniska pod nadzorem Dowódcy
lub osoby wskazanej przez WP Aero-Tech.

3.Zakup usługi i zasady jej realizacji

3.1. Zakup usługi odbywa się bezpośrednio w siedzibie WP Aero-Tech lub na stronie
internetowej wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl. Klient może samodzielnie wydrukować voucher,
pod warunkiem możliwości odczytania z niego kluczowych danych umożliwiających
identyfikację istotnych warunków umowy. Voucher jest ważny wyłącznie z jego
unikatowym numerem.

3.2. Voucher zostanie wysłany do Klienta drogą mailową oraz obejmuje rodzaj lotu wskazanego w ofercie.

3.3. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera
WP Aero-Tech nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta,
a Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec WP Aero-Tech w związku z wykonaniem
Lotu Zapoznawczego.

3.4. Na wniosek Klienta istnieje możliwość przedłużenia ważności wykonania usługi o kolejne 6
miesięcy. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 30 dni przed
upływem ważności. Wniosek należy wysłać na maila office@wpaero-tech.eu.
Opłata za przedłużenie ważności vouchera naliczona zostanie zgodnie z
obowiązującym cennikiem.

3.5. Jeżeli termin realizacji Lotu Zapoznawczego zostanie ustalony na datę po upływie
określonego terminu, to jego ważność zostaje automatycznie przedłużona do
wyznaczonego terminu jego realizacji. Okres przedłużenia nie może jednak
przekraczać 30 dni.

4.Rezerwacja i odwołanie lotu

4.1. Lot Zapoznawczy odbywa się wyłącznie w zarezerwowanym wcześniej terminie.

4.2. Klient może zarezerwować termin Lotu Zapoznawczego po wcześniejszym kontakcie z
WP Aero-Tech na dane kontaktowe wskazane na fakturze. Termin wykonania Lotu
Zapoznawczego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, możliwości
operacyjnych i technicznych WP Aero-Tech oraz możliwości operacyjnych lotniska KANIÓW.

4.3. Loty Zapoznawcze wykonywane są przez cały rok, w zależności od
warunków pogodowych.

4.4. Warunkiem zarezerwowania terminu lotu jest podanie numeru vouchera oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej.

4.5. Usługa jest realizowana na okaziciela. Przed lotem Klient zobowiązany jest pokazać
ważny dowód zakupu.

4.6. Klient może odwołać umówiony Lot Widokowy najpóźniej 2 dni przed umówioną datą
wykonania usługi. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Klienta do dokonania
zmiany daty wykonania Lotu Zapoznawczego, przy czym zmiana terminu nie może
nastąpić więcej niż 2 razy.

4.7. Odwołanie Lotu Zapoznawczego po upływie terminu wskazanego w ust. 4.6 lub
niestawienie się na umówiony termin jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi.

4.8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, którego termin
ważności nie minął, istnieje możliwość wystawienia duplikatu na wniosek Klienta oraz
po okazaniu dowodu zakupu.

5.Odpowiedzialność WP Aero-Tech

5.1. WP Aero-Tech jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności za:

Wykonanie operacji sprawnym technicznie statkiem,

Wyznaczenie na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami
lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,

Wykonanie Lotu w odpowiednich warunkach meteorologicznych zapewniających
przeprowadzenie bezpiecznej operacji lotniczej,

Korzystanie z lotnisk/lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.

5.2. WP Aero-Tech jest odpowiedzialny za realizację Lotu Zapoznawczego w umówionym terminie,
z uwzględnieniem postanowień określonych w punktach 4.2, 4.6 oraz 4.7, a także 5.5
i 5.7 niniejszego Regulaminu.

5.3. WP Aero-Tech odpowiada za wstępne przeszkolenie Klienta w zakresie zachowania na
pokładzie statku powietrznego.

5.4. WP Aero-Tech odpowiada za organizację ruchu Klienta po lotnisku. W każdym przypadku
Klient ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez
WP Aero-Tech. Dotyczy to również ewentualnych Osób Towarzyszących Klientowi.

5.5. WP Aero-Tech nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu Zapoznawczego, jeżeli doszło do niego
z przyczyn niezależnych od WP Aero-Tech. Za przyczyny niezależne od WP Aero-Tech uważane są
w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych
lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy, odgórne
zarządzenia rządowe uniemożliwiające wykonanie usługi itp., a także zdarzenia
spowodowane siłą wyższą.

5.6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5.5 strony uzgodnią
dodatkowy termin wykonania Lotu Zapoznawczego, przy czym WP Aero-Tech nie jest
zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie
kosztów przejazdu itp.).

5.7. W przypadku, gdy Klient zażąda lądowania przed upływem szacowanego czasu lotu
i/lub pomimo niewykonania pełnej trasy, usługę Lotu Zapoznawczego uznaje się za
wykonaną.

6.Odpowiedzialność Klienta

6.1. Klient jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem
podczas obecności na lotnisku i w statku powietrznym. Dotyczy to również
ewentualnych Osób Towarzyszących Klientowi.

6.2. Klient ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez
WP Aero-Tech.

6.3. Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób
upoważnionych przez WP Aero-Tech do obsługi klientów.

6.4. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot Widokowy tylko po okazaniu pisemnej zgody
obojga rodziców/opiekunów prawnych i w ich obecności. Minimalny wiek Klienta to
14 lat.

6.5. Klient nie może wnosić na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych,
w szczególności:

broni i materiałów wybuchowych,

materiałów pirotechnicznych (race, petardy itp.),

materiałów niebezpiecznych pożarowo,

przedmiotów o ostrych krawędziach,

innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i statku powietrznego.

Decyzję o uznaniu przedmiotu za mogący stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu
i statku powietrznego podejmuje Dowódca.

6.6. Klient nie może także:

Znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jak
również zażywać ich na pokładzie statku powietrznego,

Palić wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na pokładzie statku powietrznego,

Używać w czasie lotu rzeczy i sprzętu trzymanego w rękach – jak np. butelki z
napojami, dyktafony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, których
upuszczenie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Sprzęt taki
może być używany wyłącznie za zgodą Dowódcy i przy odpowiednim jego
zabezpieczeniu przed przypadkowym upuszczeniem (smycze, uchwyty).

Zabierać na pokład i używać w czasie Lotu urządzeń mogących zakłócić pracę
urządzeń i systemów na pokładzie statku powietrznego (np. silnych magnesów,
urządzeń radiokomunikacyjnych itp.),

Zabierać na pokład statku powietrznego bagażu bez uzgodnienia tego faktu z
Dowódcą,

Zachowaniem powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczej,

Utrudniać wykonywanie czynności personelowi WP Aero-Tech lub zachowywać się w
sposób stwarzający niebezpieczeństwo na lotnisku przed rozpoczęciem operacji
lotniczej,

Odmówić poddania się zważeniu na polecenie Dowódcy.

6.7. Klient jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł WP Aero-Tech w wyniku lądowania z
powodu wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 6.5 oraz 6.6.
Jeżeli zachowanie Klienta miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania
Lotu, a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia
terminu.

7.Oświadczenia

7.1. Klient oświadcza, że nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających mu
udział w Locie Zapoznawczym, oraz że jest świadomy niebezpieczeństwa związanego z
wykonywaniem sportów lotniczych. Oświadcza również, iż akceptuje to
niebezpieczeństwo, a ryzyko związane z Lotem Zapoznawczym Klient podejmuje na
własną odpowiedzialność.

8.Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu Widokowego, a
Klient korzystający z tej usługi obowiązkowo zostaje zapoznany z treścią niniejszego
Regulaminu przed odbyciem Lotu Zapoznawczego.

8.2. Klient dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

8.3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej
kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Zapisz się już dzisiaj na szkolenie PPL(A) / SEP(L)
Najlepszy wybór na Podbeskidziu
Skontaktuj się!