Skip to content Skip to footer
1.Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu prowadzonego pod adresem wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl przez Administratora danych osobowych.

1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest WP Aero-Tech Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul.Kóski 43 w Kaniowie, Kaniów 43-512, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958804, NIP: 652-175-05-28, REGON: 521430361.

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

1.4. Przez dane osobowe rozumie się wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.5. Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o RODO, to odnosi się to do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o Użytkowniku, to odnosi się to do każdej osoby fizycznej odwiedzającej Serwis lub korzystającej z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o Serwisie, to odnosi się to do serwisu prowadzonego pod adresem wpaero-tech.eu oraz wpaero-tech.pl.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

2.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

– poprzez gromadzenie plików „cookies”.

2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

3. Cele przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i udostępniania formularzy kontaktowych;

– w celu obsługi zakupów dokonywanych w Serwisie;

– w celu obsługi reklamacji;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

– w celach marketingowych Administratora (newsletter i inne formy marketingu bezpośredniego).

Rejestracja w serwisie

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. imienia, adresu e-mail lub loginu oraz hasła. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. 

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie;

– w celach analitycznych i statystycznych;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

– w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów.

Składanie zamówień

3.4. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu (zarówno bez zakładania konta, jak i poprzez konto Użytkownika) wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia oraz płatności, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu realizacji złożonego zamówienia;

– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

– w celach marketingowych Administratora (newsletter i inne formy marketingu bezpośredniego);

– w celach analitycznych i statystycznych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

3.6. Umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Formularze kontaktowe

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. 

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz;
– w celach analitycznych i statystycznych (statystyki zapytań zgłaszanych przez Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności).

4. Marketing

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

– kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

– prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika (tj. adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. Pliki cookies

5.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

5.2. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

5.3. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

5.4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

5.5. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

5.6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

5.7. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;

5.8. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6.3. W przypadku Użytkowników realizujących kursy dla pilotów okres przechowywania danych regulowany jest przez osobne przepisy lotniczego prawa cywilnego.

7. Uprawnienia Użytkownika

7.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

– Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

– Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

– Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
– Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

– Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

– Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
– Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

– Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

– Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres: WP Aero-Tech, ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów;
– drogą e-mailową na adres: office@wpaero-tech.eu

7.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

– z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

– jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

– jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

7.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

7.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 2 miesięcy od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. Odbiorcy danych

8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Przekazywanie danych poza EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. Dane kontaktowe

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: office@wpaero-tech.eu

11. Zmiana Polityki Prywatności

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

12.2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na które wpłynąć może rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. 

12.3. Informacje na temat wszelkich zmian w niniejszej Polityce przekazywane będą w sposób widoczny i zrozumiały.

Zapisz się już dzisiaj na szkolenie PPL(A) / SEP(L)
Najlepszy wybór na Podbeskidziu
Skontaktuj się!